Acte Normative

Naționale

 1. COD NR. 152 DIN  17.07.2014 CODUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA
 2. HOTĂRÎREA GUVERNULUI NR. 464 DIN 28.07.2015 PENTRU APROBAREA REGULAMENTULUI CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA CICLULUI II – STUDII SUPERIOARE DE MASTER
 3. REGULAMENTUL DE ORGANIZARE A STUDIILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÎNTUL SUPERIOR ÎN BAZA SISTEMULUI NAȚIONAL DE CREDITE DE STUDIU
 4. ORDINUL NR. 1045 DIN 29.10.2015 PLAN-CADRU PENTRU STUDII SUPERIOARE (CICLUL I - LICENȚĂ, CICLUL II - MASTER, STUDII INTEGRATE, CICLUL III – DOCTORAT)
 5. ORDINUL NR. 203 DIN 19.03.2014 REGULAMENTUL-CADRU PRIVIND STAGIILE DE PRACTICĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÎNTUL SUPERIOR
 6. ORDINUL NR. 671 DIN 06.08.2010 REGULAMENT-CADRU AL CATEDREI INSTITUŢIEI DE ÎNVĂŢĂMÎNT SUPERIOR
 7. ORDINUL NR. 671 DIN 06.08.2010 REGULAMENT-CADRU AL FACULTĂŢII INSTITUŢIEI DE ÎNVĂŢĂMÎNT SUPERIOR
 8. REGULAMENTUL-CADRU CU PRIVIRE LA MOBILITATEA ACADEMICĂ ÎN ÎNVĂŢĂMÎNTUL SUPERIOR
 9. HOTĂRÎRE GUVERNULUI REPUBLICII MOLDOVA NR. 1167 DIN  28.11.2018 СU PRIVIRE LA APROBAREA MODIFICĂRILOR CE SE OPEREAZĂ ÎN ANEXA NR.3 LA CADRUL NAȚIONAL AL CALIFICĂRILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA, APROBAT PRIN HOTĂRÎREA GUVERNULUI NR. 1016/2017
 10. CORELAREA TITLURILOR DE LICENȚIAT – MASTER – DOCTOR/ DOCTOR HABILITAT CONFORM NOMENCLATORULUI DOMENIILOR DE FORMARE PROFESIONALĂ ŞI AL SPECIALITĂŢILOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR (HG NR. 482 DIN 28.06.2017) ȘI NOMENCLATORULUI SPECIALITĂȚILOR ȘTIINȚIFICE (HG NR. 199 DIN 13.03.2013)

Instituționale

  1. REGULAMENTUL CU PRIVIRE LA ORGANIZAREA STUDIILOR SUPERIOARE DE MASTERAT (CICLUL II) 
  2. REGULAMENTUL PRIVIND STAGIILE DE PRACTICĂ
  3. REGULAMENTPRIVIND ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA ADMITERII LA UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAȚIONALĂ DIN MOLDOVA, CICLUL II – STUDII SUPERIOARE DE MASTER, PENTRU ANUL UNIVERSITAR 2018/2019

31.10.2015