Despre activitatea Centrului de Consiliere Psihologică și Orientare în Carieră

Centrul de Consiliere Psihologică și Orientare în Carieră (CCPOC) oferă o gamă largă de servicii, adaptate în mod specific la nevoile celor care urmează studii de licență/masterat/doctorat, persoanelor integrate în sistemul de învățământ și absolvenților. Studenții beneficiază de sprijinul CCPOC în luarea deciziilor referitoare la alegerea viitorului profesional.

Organizarea

CCPOC este o structură în cadrul ULIM și își desfășoară activitatea în conformitate cu Carta Universității, Codexul ULIM și cu prevederile Regulamentului instituției. Crearea CCPOC (subdiviziune ce a perpetuat și a amplificat activitatea Centrului de Psihodiagnostic și Consiliere Psihologică, fondat prin decizia Senatului ULIM și Ordinului Rectorului ULIM din 2002) corespunde politicii de asigurare și îmbunătățire continuă a calității procesului de studii, promovat de ULIM.

Obiectivele

Promovarea şi optimizarea bunăstării psihosociale, a echilibrului psihologic şi a capacităţilor adaptive ale beneficiarilor;
Promovarea şi optimizarea bunăstării psihosociale, a echilibrului psihologic şi a capacităţilor adaptive ale beneficiarilor;
Oferirea suportului psihologic pentru beneficiarii aflaţi în situaţii de criză;
Facilitarea adaptării studenţilor ULIM la mediul universitar şi la solicitățrile academic;
Acordarea suportului psihologic și psihoeducaţional pentru depăşirea dificultăţilor în mediul academic;
Consultanţă pentru identificarea oportunităţilor de alegere și dezvoltare profesională a beneficiarilor;
Identificarea dinamicii necesităților de dezvoltare personală şi profesională a beneficiarilor și perfecționarea metodologiei CCPOC în conformitate cu acestea;
Cercetarea și dezvoltarea unei metodologii performante, adaptate specificului activităţilor CCPOC;
Consultanţa de specialitate pentru instituţiile şi organizaţiile partenere ale ULIM și pentru anumite categorii de beneficiari – persoane fizice din comunitate;
Urmărirea evoluţiei absolvenților în carieră;
Facilitarea relației dintre studenți/absolvenți și piața muncii;
Creșterea angajabilității absolvenților.

Consilierea psihologică și dezvoltare personală

Activitatea de consiliere psihologică și dezvoltare personală constă din:
- identificarea şi evaluarea nevoilor de consiliere psihologică şi dezvoltare personală a studenţilor și cadrelor didactice;
- oferirea de suport şi ghidare în procesele decizionale;
- identificarea dificultăţilor adaptive ale beneficiarilor şi stimularea procesului de adaptare le mediul universitar și solicitările academice;
- consilierea psihologică şi asistarea grupurilor marcate prin vulnerabilitate psihosocială în vederea sporirii eficienţei activităţilor de grup;
- consiliere psihologică în vederea dezvoltării personale;
- organizarea și derularea de workshop-uri/ateliere, orientate spre dezvoltarea abilităţilor de relaţionare, comunicare şi adaptare;
- organizarea de activităţi tematice de grup pentru chestiuni specifice, identificate ca oportune sporirii calității procesului educational;
- organizarea unor grupuri de suport pe anumite probleme specifice, identificate ca având un risc de vulnerabilizare;
- alte activități individuale și de grup din aria consilierii psihologice și dezvoltării personale.

Cum o sa fie când ne vom cunoaște?

Cu siguranță, o sa fie așa, cum nu te-ai așteptat. Suntem o echipă tânără de profesioniști, care te vor ințelege și te vor ajuta să iți depășești limitele emoționale sau de orice natură.
Consultanții noștri țin foarte mult la codul etic, de aceea, vei primi la început o serie de informații cu privire la drepturile si obligațiile fiecărei părți, pe parcursul procesului de consiliere. Vei afla că pilonul principal al activității noastre este CONFIDENȚIALITATEA, dar și că acest tip de serviciu iți este oferit GRATUIT de către UNIVERSITATEA LIBERĂ INTERNAȚIONALĂ din MOLDOVA.

Misiunea

Misiunea CCPOC rezidă în promovarea serviciilor de consiliere psihologică și profesională, orientare în carieră tuturor solicitanților din mediul academic, prin crearea unor condiții favorabile dezvoltării personale și profesionale.

Beneficiarii CCPOC

Studenţii, personalul didactic şi non-didactic din cadrul ULIM;
Absolvenţii ULIM;
Elevii şi personalul didactic din învăţământul preuniversitar;
Specialişti din organizațiile și instituțiile-partenere ale ULIM;
Firme şi organizaţii angajatoare;
Instituţiile publice și nonguvernamentale din RM;
Alte persoane fizice și juridice, care solicită consultanță, conform prezentului regulament.

Activitatea de orientare în carieră

Activitatea de orientare în carieră constă din:
- evaluarea psihologică în vederea identificării profilului profesional;
- consilierea în alegerea formării academice corespunzătoare intereselor şi aptitudinilor viitorilor studenţi;
- consilierea în vederea evaluării alternativelor de definire și modificare a traseului academic în funcţie de componenta vocaţională;
- consilierea acordată studenţilor cu cerinţe educaţionale speciale;
- informarea studenţilor privind oferta educațională referitoare la studiile universitare, masterale, postuniversitare, doctorale şi informaţii legate de admitere;
- consilierea în orientarea în carieră, etapele acesteia, traseul profesional, planul de carieră, aplicarea pentru un loc de muncă, burse doctorale sau de cercetare etc.;
- consilierea de grup privind oportunităţile de pe piaţa muncii, evaluarea alternativelor, aplicarea pentru un un loc de muncă, prin organizarea unor sesiuni/traininguri de formare;
- consilierea privind implicarea în activităţi de voluntariat, impactul acestora asupra formării viitoare şi alegerea formelor de voluntariat, potrivit intereselor şi orientării academice;
- facilitarea întâlnirii studenţilor cu practicienii din diferite domenii de activitate profesională;
- organizarea de sesiuni de consiliere cu studenţi, care pot împărtăşi din experienţa lor privind viaţa academică sau profesională;
- urmărirea evoluţiei absolvenților în carieră;
- alte activități individuale și de grup din aria consilierii și orientării în carieră.

Menținerea relațiilor cu publicul

Activitatea de menținere a relațiilor cu publicul e formată din:
- prezentarea şi promovarea ofertelor educaţionale universitare în rândul elevilor de liceu şi cel al studenţilor;
- menţinerea legăturilor cu firmele, organizațiile şi ONG-urile interesate de colaborarea cu studenţii şi mediul academic;
- colaborarea cu instituţiile media în vederea promovării acţiunilor şi proiectelor CCPOC;
- stabilirea şi menţinerea contactelor cu alte centre similare din ţară şi străinătate;
- alte activități din acest domeniu.

Director CCPOC – dr. Gholamali Mohammadifard


09.03.2017