Școala Doctorală în Drept

GAMURARI Vitalie

 

Director Şcoala doctorală în Drept, ULIM
CV

 

 

 

 

 

 

 

 


Şcoala Doctorală în Drept, ULIM regrupează ansamblul de doctoranzi care îşi desfăşoară cercetările în incinta universităţii noastre în domeniul ştiinţelor juridice. Ea are ca obiectiv principal favorizarea bunei înserări a doctoranzilor la această etapă importantă de formare juridică.

Dispunând de resurse proprii, Şcoala Doctorală dezvoltă acţiuni comune de formare pentru a favoriza înserarea viitoare profesională a doctoranzilor, atât în mediul academic, cât şi în mediul profesional.

Organizarea Şcolii Doctorale Drept se bazează ca esenţă pe Consiliul său, organ colegial în cadrul căruia sunt prezenţi conducătorii de doctorat, reprezentanţi din exterior ce au tangenţă cu mediul juridic, dar şi doctoranzi aleşi din rândul celor ce-şi fac studiile în cadrul Şcolii Doctorale.

Consiliul Şcolii Doctorale reuneşte 9 membri, inclusiv 6 din rândul conducătorilor de doctorat, 1 din exterior şi 2 doctoranzi. Consiliul este prezidat de Directorul Şcolii Doctorale. Consiliul se reuneşte de cel puţin 3 ori pe an, deciziile sale fiind adoptate cu votul a majoritatea membrilor prezenţi.

Consiliul asistă Directorul în dirijarea acţiunilor Şcolii Doctorale. În fiecare an, Directorul transmite Consiliului raportul privind activitatea Şcolii Doctorale şi prezintă lista beneficiarilor de contracte de doctorat.

Consiliul deliberează asupra doctoranzilor ce vor putea continua cercetările ştiinţifice, adoptă regulamentul intern al Şcolii Doctorale, adoptă programul de acţiuni pe termen scurt şi mediu, promovează Şcoala Doctorală la nivel instituţional, naţional şi internaţional.

Consiliul organizează şi girează cel puţin trei seminare per an:

-  Un seminar metodologic;

-  Un seminar consacrat unor probleme juridice interdisciplinare;

-  Un seminar în cadrul căruia doctoranzii prezintă un raport privind cercetările sale în domeniul tematicii de doctorat. 


26.06.2015