STRATEGIA ASIGURĂRII CALITĂŢII ULIM pentru perioada 2015-2020

 

 

 

   

 

Adoptată la ședința Senatului ULIM din 8 septembrie 2015

Proces verbal Nr 1

 

Prezenta Strategie este dezvoltată pentru implementarea standardelor de asigurare internă a calităţii educaţiei armonizate cu Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (ESG), 2015; normative în domeniul educaţiei al Republicii Moldova: Codul Educatiei al Republicii Moldova, Cod Nr. 152 din 17.07.2014 Publicat: 24.10.2014 în Monitorul Oficial Nr. 319-324, art. Nr. 634. Data intrării în vigoare: 23.11.2014; dezvoltat în conformitate cu Plan-cadru pentru studii superioare (aprobat prin Ordinul Ministerului Educaţiei nr. 455 din 03 iunie 2011); precum şi Carta Universităţii Libere Internaţionale din Moldova, 2015.

 

1.1.         MISIUNEA ŞI OBIECTIVELE UNIVERSITĂŢII

Misiunea ULIM constă în:

1) Transmiterea şi asigurarea vitalităţii dialectice a cunoaşterii şi valorilor culturale naţionale şi universale prin intermediul învăţământului şi cercetării;

2) Educarea noilor generaţii în spiritul valorilor democraţiei participative şi cetăţeneşti, cu respectarea drepturilor individuale şi colective, într-un cadru umanist, pacifist şi tolerant, care permite dezvoltarea multilaterală a fiecărui membru al societăţii fără nici o discriminare;

3) Sprijinul plenar şi necondiţionat al societăţii în perpetuă mişcare şi tuturor membrilor săi, întru asigurarea dezvoltării şi progresului economic, tehnico-ştiinţific, pentru asigurarea unei calităţi a vieţii demne de fiinţa umană la începutul mileniului trei.

 

Misiunea ULIM presupune următoarele obiective:

1) formarea personalităţilor multilateral dezvoltate şi active prin pregătirea, perfecţionarea şi recalificarea la nivel superior, a specialiştilor şi a cadrelor ştiinţifice în diverse domenii, în funcţie de experienţa universitară europeană şi mondială;

2) realizarea activităţilor de antreprenoriat, conform practicii naţionale şi internaţionale, întru asigurarea bazei tehnico-materiale şi funcţionării ireproşabile a tuturor subdiviziunilor universităţii.

 

Misiunea şi obiectivele ULIM este realizată prin următorul instrumentar operaţional:

a) pregătirea la cele trei cicluri universitare licenţă, masterat, doctorat, inclusiv în comun cu centrele universitare internaţionale, a cadrelor în diferite domenii de formare profesională: economie (business şi administrare, marketing, finanţe şi bănci, relaţii economice internaţionale etc.); drept, administrare publică; limbi străine (limba şi literatura engleză, limba şi literatura franceză, limba şi literatura germană, limba şi literatura spaniolă, limba şi literatura italiană etc.); istorie, relaţii internaţionale, ştiinţe politice, ştiinţe exacte, ştiinţe naturale, inginerie, jurnalism şi arta comunicării, psihologie şi asistenţă socială, arte frumoase etc.

b) formarea calitativă a specialiştilor cu studii superioare pentru economia naţională şi competitivi pe piaţa internaţională a muncii;

c) atragerea la studii a talentelor din întreaga lume, formarea acestora pentru activitate competitivă într-o societate globală a cunoaşterii;

d) participarea în activitatea de cercetare, creaţie artistică şi culturală;

e) promovarea valorilor culturale şi spirituale naţionale, europene şi mondiale;

f) organizarea studiilor superioare, de formare continuă şi programe pentru adulţi, conform Codului educaţiei;

g) realizarea unui învăţământ flexibil şi dinamic, bazat pe necesităţile societale, adaptabil la solicitările ulterioare de specializare;

h) perfecţionarea continuă a absolvenţilor în spiritul progresului cunoaşterii şi al educaţiei permanente;

i) efectuarea cercetărilor ştiinţifice pe baze de contract în domeniile şi la specialităţile prevăzute în licenţa de funcţionare; cercetări ştiinţifice fundamentale, în conformitate cu direcţiile strategice ale colectivelor ştiinţifice la comandă (cercetări ştiinţifice în baza) temelor şi proiectelor de cercetare ale agenţilor economici publici şi privaţi;

j) pregătirea universitară, prin Şcoli doctorale, conform legislaţiei în vigoare;

k) editarea analelor ştiinţifice, manualelor, revistelor, cursurilor şi suporturilor de curs şi metodice, literaturii artistice, istorice şi alte tipuri de publicaţii didactico-ştiinţifice;

l) angajarea cadrelor profesionale merituoase din alte ţări în activitatea de predare-învăţare şi de cercetare ştiinţifică;

m) repartizarea studenţilor la stagiile de practică în centrele ştiinţifice şi universitare din ţară şi de peste hotare, conform acordurilor de colaborare privind acest gen de activitate;

n) perfecţionarea cadrelor profesionale în universităţile şi centrele ştiinţifice de peste hotare, în baza acordurilor de colaborare;

o) promovarea învăţământului la distanţă;

p) contribuţia la dezvoltarea durabilă socioeconomică a ţării, prin generare şi transfer de cunoştinţe, cercetare ştiinţifică, inovare, relaţii interdisciplinare întru consolidarea spaţiului european şi global educaţional;

q) organizarea vieţii sociale din spaţiul universitar, astfel încât Universitatea să dobândească, pe lângă statutul de centru de pregătire profesională şi de cercetare ştiinţifică, şi atributele de centru principal de educaţie, civilizaţie şi cultură al comunităţii socioeconomice din regiunea în care îşi desfăşoară activitatea;

r) Dezvoltarea politicii de extindere a relaţiilor internaţionale prin acorduri de colaborare cu universităţi de prestigiu, facultăţi, catedre şi institute de cercetări ştiinţifice pentru a elabora programe în co-diplomare şi a contribui la sporirea mobilităţii cadrelor didactice, ştiinţifice şi a studenţilor, precum şi a acordurilor cu subiecţi de drept internaţional.

s) fondarea diferitor centre şi instituţii: de cercetare ştiinţifică, de afaceri, mass-media, licee, gimnazii, colegii etc.;

t) participarea la realizarea proiectelor ştiinţifice de interes naţional, european şi mondial;

u) promovarea şi perfecţionarea continuă a extensiuni universitare prin filialele ULIM de peste hotare;

v) participarea la activităţi antreprenoriale de producere, comerţ, construcţii, licitaţii, turism etc.;

w) participarea în alte activităţi legale în măsura posibilităţilor şi a necesităţilor;

x) organizarea în ţară şi peste hotare a centrelor de selecţie şi orientare profesională a ULIM;

y) fondarea incubatoarelor educaţionale, a parcurilor tehnologice şi a altor subdiviziuni prin antrenarea tineretului studios şi a profesorilor etc.;

z) promovarea marketingului serviciilor educaţionale, de cercetare şi consultanţă, cu participarea directă a profesorilor notorii din universitate, ţară şi de peste hotare, folosind mecanisme promoţionale eficiente, consolidând astfel imaginea inconfundabilă a brandului ULIM:

 • promovarea valorilor morale de dreptate, echitate, umanism, patriotism şi alte valori;
 • păstrarea, dezvoltarea şi promovarea valorilor naţionale cultural-istorice în contextul diversităţii culturale;
 • respectarea principiilor fundamentale ale educaţiei:

   a) principiul echităţii – în baza căruia accesul la învăţare se realizează fără discriminare;

   b) principiul calităţii – în baza căruia activităţile de învăţămînt se raportează la standardele naţionale de referinţă şi la    bunele practici naţionale şi internaţionale;

   c) principiul relevanţei – în baza căruia educaţia răspunde nevoilor de dezvoltare personală şi social-economice;

   d) principiul centrării educaţiei pe beneficiarii acesteia;

   e) principiul libertăţii de gîndire şi al independenţei faţă de ideologii, dogme religioase şi doctrine politice;

   f) principiul respectării dreptului la opinie al elevului/studentului ca beneficiar direct al sistemului de învăţămînt;

   g) principiul incluziunii sociale;

   h) principiul asigurării egalităţii;

   i) principiul recunoaşterii şi garantării drepturilor persoanelor aparţinînd minorităţilor naţionale, inclusiv a dreptului      la păstrarea, dezvoltarea şi exprimarea identităţii lor etnice, culturale, lingvistice şi religioase;

   j) principiul unităţii şi integralităţii spaţiului educaţional;

   k) eficienţei manageriale şi financiare;

   l) principiul descentralizării şi autonomiei instituţionale;

   m) principiul răspunderii publice – în baza căruia instituţiile de învăţămînt răspund public de performanţele lor;

   n) principiul transparenţei;

   o) principiul participării şi responsabilităţii comunităţii, a părinţilor şi a altor actori sociali interesaţi;

   p) principiul susţinerii şi promovării personalului din educaţie;

   q) principiul învăţămîntului laic.

 

1.2.   STRATEGIA ASIGURĂRII CALITĂŢII ULIM

pentru perioada 2015-2020

Pentru a realiza misiunea şi obiectivele sale, a respecta principiile fundamentale ale educaţiei, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, în perioada 2015-2020, în vederea asigurării calităţii, va întreprinde următoarele acţiuni:

 

1.2.1             Dezvoltarea cadrului de politici instituţionale în domeniul

asigurării calităţii

Politica de asigurare a calităţii va fi făcută publică şi face parte din managementul strategic al Universităţii. Această politică este dezvoltată şi implementată prin Consiliul pentru Asigurarea Calităţii şi prin procese corespunzătoare.

 

          Politica de asigurare a calităţii va promova conexiunea dintre cercetare şi predare/învăţare.

          Politica de asigurare a calităţii vizează următoarele domenii:

 • organizarea sistemului de asigurare a calităţii (structură la nivel instituţional şi de facultate);
 • delimitarea responsabilităţilor în asigurarea calităţii pentru şcolile doctorale, facultăţi şi alte unităţi organizaţionale, inclusiv cele de conducere, cadre didactice şi studenţi;
 • definirea normelor privind integritatea şi libertatea academică şi prevenirea plagiatului;
 • promovarea dialogului intercultural, a spiritului de toleranţă, a nediscriminării şi incluziunii sociale;
 • promovarea parteneriatului cu angajatorii în asigurarea relevanţei studiilor, angajabilităţii absolvenţilor (asigurarea competitivităţii ofertei educaţionale ULIM).

 

1.2.2    Dezvoltarea cadrului instituţional privind procesele de proiectare şi aprobare a programelor de studii

Programele de studii vor fi proiectate astfel încît să atingă scopul şi finalităţile de studii preconizate. Calificarea va fi clar specificată şi comunicată şi se va referi la nivelul corespunzător al Cadrului naţional şi internaţional de calificări.

 

Programele de studii:

 • vor fi proiectate în conformitate cu obiectivele programului care vor fi în consonanţă cu strategia instituţională şi vor avea finalităţi de studii explicite;
 • vor fi proiectate cu implicarea studenţilor, cadrelor didactice şi angajatorilor;
 • vor beneficia de expertiză şi puncte de referinţă externe;
 • vor respecta obiectivele principale ale învăţămîntului superior trasate de catre Consiliul Europei: pregătirea studenţilor pentru angajarea in cîmpul muncii; pregătirea cetaţenilor activi pentru societăţi democratice; dezvoltarea personală; dezvoltarea si menţinerea unei baze vaste de cunoştinte avansate, prin predare, învăţare si cercetare;
 • vor fi proiectate astfel încît să asigure progresul academic al studenţilor;
 • vor defini volumul de lucru al studenţilor în ECTS;
 • vor include oportunităţi de plasamente cînd este cazul;
 • vor fi aprobate de Senatul ULIM.

 

1.2.3             Promovarea învăţămîntului centrat pe student

Realizarea predării, învăţării şi evaluării va fi centrată pe student, astfel încurajând studenţii să joace un rol activ în crearea procesului de învăţare, iar evaluarea studenţilor va reflecta această centrare.

 

Implementarea predării-învăţării-evaluării centrate pe student va implica:

 • respectarea diversităţii şi necesităţilor studenţilor, facilitînd modalităţi flexibile de învăţare;
  • utilizarea diferitor modalităţi de livrare a programelor de studii;
  • utilizarea unei game vaste de metode pedagogice;
  • evaluarea şi ajustarea modalităţilor de predare şi a metodelor pedagogice în funcţie de necesităţi;
  • încurajarea sentimentului de autonomie a studentului, asigurînd ghidare adecvată şi suport din partea profesorului;
  • promovarea respectului reciproc în cadrul relaţiei profesor-student;
  • existenţa procedurilor corespunzătoare pentru a răspunde la reclamaţiile studenţilor.

Ţinînd cont de importanţa evaluării pentru progresul academic şi carierile viitoare ale studenţilor, asigurarea calităţii în procesul de evaluare a studenţilor va ţine cont de următoarele:

 • profesorii cunosc metodele de examinare şi testare actuale şi primesc suportul necesar pentru formarea abilităţilor în acest domeniu;
 • metodele şi criteriile de evaluare sînt anunţate in prealabil;
 • evaluarea permite studenţilor să afle în ce măsură ei au achiziţionat finalităţile de studii preconizate. Studenţii primesc feedback, care dacă este necesar, este însoţit de îndrumări vizavi de procesul de învăţare;
 • procesul de evaluare este realizat de mai mulţi profesori, cînd este posibil;
 • reglementările de evaluare ţin cont de circumstanţele atenuante;
 • evaluarea este consistentă, obiectivă şi este realizată conform procedurilor stipulate;
 • universitatea oferă studenţilor proceduri formale de contestaţie.

 

1.2.4    Dezvoltarea cadrului instituţional privind admiterea şi progresul studenţilor, recunoaşterea şi certificarea studiilor

Reglementările privind admiterea, progresul academic al studenţilor, recunoaşterea şi certificarea studiilor vor fi afişate public.

 

 • reglementările privind admiterea, recunoaşterea şi absolvirea studiilor vor fi afişate public;
 • reglementările privind mobilitatea academică a studenţilor vor fi facute publice;
 • vor fi dezvoltate instrumente pentru colectarea şi monitorizarea informaţiei cu privire la progresul academic al studenţilor;
 • reglementările privind recunoaşterea studiilor vor fi bazate pe principiile Convenţiei de la Lisabona;
 • vor fi iniţiate colaborări cu structuri recunoscute la nivel internaţional în domeniul evaluării / acreditării programelor de studii;
 • suplimentul la diplomă va fi actualizat, în ceea ce priveşte explicarea calificării obţinute, inclusiv a finalităţilor de studii, conţinutului şi statutului studiilor finalizate cu succes.

 

1.2.5    Asigurarea calităţii resurselor umane in procesul de predare/învăţare

Aplicarea unor proceduri obiective şi transparente de recrutare şi de formare profesională a cadrelor didactice.

 

 • aplicarea procedurilor transparente de recrutare a cadrelor didactice;
 • oferirea condiţiilor de lucru pentru o predare eficientă;
 • oferirea oportunităţilor şi promovarea formării profesionale a personalului didactic;
 • încurajarea activităţii ştiinţifice pentru a facilita conexiunea dintre educaţie şi cercetare;
 • încurajarea inovaţiei în utilizarea metodelor de predare şi a noilor tehnologii informaţionale.

 

1.2.6    Evaluarea şi planificarea asigurării cu resurse de învăţare şi cu suport pentru studenţi

Finanţarea activităţilor de predare şi învăţare. Asigurarea sudenţilor cu resurse de învăţare şi cu suport corespunzător.

 

 • universitatea va oferi resurse fizice, cum ar fi biblioteca, condiţii de studii, infrastructură de tehnologii informaţionale;
 • universitatea va oferi suport uman - tutori, consilieri, inclusiv servicii de suport pentru mobilitatea academică a studenţilor;
 • alocarea, planificarea şi asigurarea cu resurse de învăţare şi suport pentru studenţi va ţine cont de necesităţile şi diversitatea populaţiei studenţeşti (de ex. studenţi vîrstnici, învăţămînt cu frecvenţă redusă, studenţi angajaţi în cîmpul muncii, studenţi internaţionali, studenţi cu dezabilităţi) şi de tranziţia spre învăţarea centrată pe student şi de modalităţile flexibile de învăţare şi predare;
 • toate activităţile şi facilităţile de suport servesc pentru obţinerea scopului programelor de studii, sînt uşor de accesat, studenţii sînt informaţi despre serviciile de care pot beneficia;
 • personalul administrativ şi de suport va avea calificările necesare şi vor avea oportunităţi de formare a competenţelor profesionale.

 

1.2.7    Crearea, menţinerea şi dezvoltarea managementului informaţional

Colectarea, analiza şi utlizarea informaţiei relevante se va realiza regulat cu scopul unui management eficient al programelor de studii şi al altor activităţi.

 

Colectarea şi analiza inormaţiei despre programe de studii şi alte activităţi oferă informaţia necesară pentru sistemul intern de asigurare a calităţii şi se focusează pe următoarele arii de interes:

 • profilul populaţiei studenţeşti;
 • progresul academic, succesul academic şi ratele abandonului studiilor de către studenţi;
 • satisfacţia studenţilor faţă de programele lor de studii;
 • accesibilitatea resurselor de învăţare şi a suportului pentru studenţi;
 • angajarea în cîmpul muncii al absolvenţilor;

Studenţii şi personalul sînt implicaţi în colectarea informaţiei şi organizarea activităţilor de follow-up.

 

1.2.8       Asigurarea accesului public la informaţie

Informaţia despre activităţi, inclusiv despre programele de studii, va fi afişată public. Informaţia va fi prezentată într-un mod clar, obiectiv, actualizat şi uşor de accesat.

 

 • publicarea informaţiei despre activităţile universităţii;
 • publicarea informaţiei despre programele de studii, criteriile de selecţie pentru programe, finalităţile de studii preconizate, calificările care vor fi obţinute, metodele de predare,  învăţare şi evaluare, oportunităţile de învăţare pentru studenţi şi informaţia pentru angajarea în cîmpul muncii a absolvenţilor programelor de studii.

 

1.2.9    Monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor de studii

Programele de studii vor fi monitorizate şi revizuite periodic cu scopul de a asigura atingerea obiectivelor programelor şi pentru a răspunde necesităţilor studenţilor şi societăţii. Revizuirea programelor de studii se va efectua cu scopul îmbunătăţirii lor permanente.

 

Monitorizarea şi revizuirea regulată a programelor de studii presupune evaluarea:

 • conţinuturilor programelor de studii în lumina celor mai recente cercetări la o disciplină dată, astfel asigurînd că programul de studii este actualizat;
 • schimbărilor intervenite în necesităţile societăţii;
 • volumului de lucru al studenţilor, progresului academic al studenţilor şi ratelor de absolvire;
 • eficienţei procedurilor de evaluare a studenţilor;
 • aşteptărilor, necesităţilor şi satisfacţiei de programul de studii a studenţilor;
 • mediului de învăţare şi serviciilor de suport şi modului în care acestea se potrivesc cu scopul programelor de studii.

Procesul de monitorizare şi revizuire a programelor de studii trebuie să asigure că:

 • procesul de revizuire implică studenţi, cadre didactice şi angajatori;
 • informaţia colectată este analizată şi programele de studii sînt ajustate pentru a asigura că răspund celor mai recente necesităţi.
 • programle de studii revizuite sînt publicate.

 

1.2.10    Asigurarea externă a calităţii

Asigurarea externă a calităţii se va realiza periodic în conformitate cu cerinţele ESG (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area)

 

 • asigurarea externă a calităţii acţionează ca un catalizator de îmbunătăţire şi oferă instituţiei perspective noi;
 • implementarea recomandărilor asigurării externe a calităţii precedente înainte de pregătirea pentru următoarea asigurare externă a calităţii;
 • dezvoltarea planului de evaluare / acreditare externă a grupurilor de programe de studii şi de acreditare instituţională;
 • dezvoltarea metodologiei rapoartelor de autoevaluare ţinînd cont de reglementările naţionale şi internaţionale.

 

 

 


16.05.2010